Wedstrijdreglement

1. INLEIDING

1.1 Algemeen reglement geldig voor wedstrijden gecommuniceerd op de Facebook pagina van ‘t Seizoentje: https://www.facebook.com/tSeizoentje of de Instagram pagina van ‘t Seizoentje: https://www.instagram.com/tseizoentje/

1.2 Deze wedstrijd wordt georganiseerd door ‘t Seizoentje, Eindeken 2, 9940 Evergem; hierna genoemd ‘t Seizoentje of wedstrijdorganisator. Dit wedstrijdreglement bevat de voorwaarden en regels die van toepassing zijn voor de deelnemers aan alle wedstrijden die ‘t Seizoentje organiseert via haar Facebook kanaal of via haar Instagram kanaal.

1.3 Als er bij een wedstrijd specifieke voorwaarden van toepassing zijn, dan wordt er bijkomend een bijzonder wedstrijdreglement opgemaakt voor die wedstrijd. De bepalingen van dat bijzonder wedstrijdreglement hebben voorrang op andersluidende voorwaarden of regels in het algemene wedstrijdreglement. Indien de regels niet andersluidend zijn, worden beide reglementen samen gelezen.

2. DEELNEMINGSVOORWAARDEN

2.1 In principe kan elke persoon ouder dan 18 jaar en officieel gevestigd in België, deelnemen aan een (online) wedstrijd van ‘t Seizoentje, met uitzondering van medewerkers van ‘t Seizoentje.

2.2 Minderjarigen mogen evenwel slechts deelnemen aan een online wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van 1 van hun ouders of voogd. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat ‘t Seizoentje ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, of kan zijn/haar recht op een prijs worden afgenomen.

2.3 Een deelname is pas geldig wanneer er voldaan wordt aan de voorwaarden vermeld in de respectievelijke Facebook post.

2.4 Onvolledige of niet correct geregistreerde deelnames worden als ongeldig beschouwd. Een deelnemer die meerdere deelnames indient of die het wedstrijdreglement niet naleeft, wordt gediskwalificeerd.

3. WEDSTRIJDVERLOOP

3.1 De actie die moet ondernomen worden om deel te nemen aan de wedstrijd wordt steeds duidelijk vermeld in de respectievelijke Facebook posts terug te vinden via https://www.facebook.com/tSeizoentje of de Instagram pagina van ‘t Seizoentje: https://www.instagram.com/tseizoentje/

3.2 Het bepalen van de winaars gebeurt conform de vooropgestelde termijn die mee gepubliceerd wordt in de wedstrijd op Facebook en/of Instagram. De winnaar wordt bepaald door een onafhankelijke jury bestaande uit de zaakvoerder van ‘t Seizoentje, 1 medewerker van ‘t Seizoentje en de webbeheerder van ‘t Seizoentje. Mogelijks staat er een andere manier van bepalen van Winnaar vermeld in de post; die manier heeft dan voorrang op de hierboven vermelde manier.

3.3 Elke winnaar wordt persoonlijk gecontacteerd via direct message binnen het Facebook platform of het Instagram platform. ‘t Seizoentje zal in hetzelfde bericht vragen om concreet af te spreken hoe de prijs kan opgehaald of afgeleverd worden. Indien de winnaar niet reageert en concrete afspraken maakt binnen de 7 werkdagen wordt een andere winnaar aangeduid.

3.4 Over de uitslag van de wedstrijd wordt niet gecorrespondeerd. Maximum 1 deelname per klant. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of tegoedbonnen in eender welke vorm.

4. PRIJZEN

4.1 Niet afgehaalde prijzen op datum van afspraak komen te vervallen in hoofde van de winnaar en komen automatisch toe aan de wedstrijdorganisator.

4.2 Indien een nieuwe winnaar wordt aangeduid omwille van bovenstaande regels, gelden voor deze winnaar dezelfde regels. Indien winaars geen geldige contactgegevens opgeven, staat het de wedstrijdorganisator vrij een nieuwe winnaar aan te duiden.

4.3 De wedstrijdorganisator kan op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, of omwille van veiligheidsoverwegingen of andere redenen van overmacht, een wedstrijdproduct annuleren of wijzigen.

4.4 De prijzen zijn onder geen beding in speciën uitkeerbaar noch omruilbaar voor een andere prijs en geven geen recht op een waardebon of korting. De prijzen zijn niet overdraagbaar aan derden.

4.5 Indien de prijs het toegangsrecht inhoudt om deel te nemen aan een bepaalde activiteit (zoals een evenement, geleid bezoek,…) dan behelst de prijs ook enkel en alleen dat toegangsrecht, tenzij anders vermeld. Het is de organisator van die activiteit die alle voorwaarden bepaalt. (bv. Aanwezig zijn op een bepaald uur of een bepaalde plaats, het toegangsrecht beperken in de tijd of leeftijdsvoorwaarden stellen.)

4.6 Indien de prijs een geschenkbon betreft, dan kan de geldigheid daarvan beperkt zijn in de tijd.

4.7 Indien de prijs voorwerpen betreft waarvoor er een waarborgregeling geldt voor consumptiegoederen, zoals elektrische en elektronische apparaten, dan zijn de algemene voorwaarden van de producent van deze voorwerpen van toepassing.

5. AANSPRAKELIJKHEID

5.1 Door deel te nemen aan deze wedstrijd verklaart de deelnemer zich akkoord met de volledige inhoud van huidig reglement en de wijze van kennisgeving. Uitslagen en beslissingen van de organisatoren kunnen niet worden aangevochten, om welke reden ook.

5.2 Klachten omtrent de wijze waarop deze wedstrijd plaatsvindt, kunnen schriftelijk bezorgd worden aan ‘t Seizoentje, Eindeken 2, 9940 Evergem, met duidelijke vermelding van de titel van de desbetreffende wedstrijd.

5.3 De organisator kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, kosten en rechtstreekse of onrechtstreekse schade, van welke aard ook, die een gevolg zouden zijn van de deelname aan de wedstrijd en de toekenning van de prijzen.

5.4 ‘t Seizoentje is niet verantwoordelijk voor wijzigingen aan of annulatie van deze wedstrijd tengevolge van overmacht, fraude, onwettigheid van de actie of diefstal.

5.5 ‘t Seizoentje is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname.

5.6 Indien ‘t Seizoentje genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan ‘t Seizoentje hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

6. PERSOONLIJKE GEGEVENS

De persoonlijke gegevens van de deelnemers kunnen in de bestanden van ‘t Seizoentje opgeslagen worden en gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Elke deelnemer heeft het recht deze gegevens op te vragen voor inzage ter controle, of om deze te laten verwijderen uit de bestanden van de wedstrijdorganisator. De persoonlijke gegevens zijn verplicht mee te delen voor de logistieke afhandeling van de wedstrijd. Ander gebruik van deze persoonlijke gegevens wordt beschreven in de privacy policy.

7. MEDE-ORGANISATOREN

Indien een wedstrijd samen met een of meerdere partijen wordt georganiseerd, dienen de bepalingen van dit reglement waarin sprake is van ‘t Seizoentje te worden gelezen als verwijzend naar zowel ‘t Seizoentje als de mede-organisator(en).

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.